FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Tel./fax: 045/ 5321 685
mobil: 0905 801 785,  0905 316 646
E-mail: evla@felymalaser.sk
www.felymalaser.sk